The Icon
Emirates Woman September 2011

interview: Elizabeth Whiston-Dew